Oferta i Cennik

Przykładowy wykaz spraw i dziedzin prawa, którymi zajmuje się Kancelaria

Kancelaria, w poniżej wskazanych sprawach, zapewnia zarówno porady i opinie prawne, jak również zastępstwo procesowe swoich Klientów przed stosownymi sądami i organami administracji publicznej we wszystkich instancjach, w tym przed urzędami skarbowymi i urzędem kontroli skarbowej.

 1. Sprawy cywilne
  • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych - np. sprzedaż, dostawa, dzierżawa, najem, zamiana, darowizny, umowa o dzieło, umowa zlecenia itp.,
  • roszczenia wynikające z umów cywilnoprawnych, w tym odszkodowania, kary umowne, rękojmia, gwarancja, itp.,
  • windykacja należności,
  • odszkodowania i renty cywilne z tytułu wypadków,
  • błąd w sztuce lekarskiej,
  • sprawy spadkowe - np. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek,
  • sprawy związane z nieruchomościami - zasiedzenie, służebności, drogi konieczne, regulowanie kwestii własności , zniesienie współwłasności, roszczenia z tytułu ochrony posiadania i własności, obrót nieruchomościami,
  • uznanie za zmarłego,
  • ubezwłasnowolnienie,
  • waloryzacja polis ubezpieczeniowych (tzw. posagowych),
  • sprawy związane z postępowaniem egzekucyjnym,
  • sprawy wieczystoksięgowe ( wpisy do ksiąg wieczystych, hipoteka),
  • ochrona lokatorów- np. najem, eksmisja,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • prawo spółdzielcze,
  • sprawy konsumentów.
 2. Sprawy gospodarczehandlowe i podatkowe
  • tworzenie spółek prawa handlowego,
  • łączenia, podziały i przekształcanie spółek prawa handlowego,
  • sporządzanie projektów uchwał organów, zaskarżanie uchwał organów spółek,
  • przygotowywanie i opiniowanie kontraktów handlowych i umów o współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami gospodarczymi,
  • przygotowywanie dokumentacji do zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  • roszczenia przeciwko członkom zarządu,
  • windykacja należności handlowych,
  • wpisy do KRS,
  • postępowanie upadłościowe i naprawcze,
  • podatki od osób fizycznych i prawnych, VAT,
  • podatki od spadków i darowizn, od nieruchomości i inne.
 3. Sprawy pracownicze oraz ubezpieczeniowe
  • roszczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy i inne roszczenia pracownicze,
  • sporządzanie projektów umów o pracę i ich opiniowanie,
  • renty, zasiłki.
 4. Sprawy administracyjne
  • prawo budowlane - np. legalizacja samowoli budowlanej, pozwolenia na budowę, warunki zabudowy,
  • cudzoziemcy,
  • sprawy celne,
  • sprawy meldunkowe,
  • prawa stanu cywilnego.
 5. Sprawy rodzinne
  • podział majątku wspólnego,
  • rozwody, separacje,
  • alimenty,
  • adopcja,
  • ustalanie ojcostwa,
  • władza rodzicielska, ustalanie kontaktów z dzieckiem.
 6. Sprawy karne
  • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwa przeciwko mieniu,
  • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  • przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece,
  • sprawy karnoskarbowe.

Cennik

Ceny świadczonych przez Kancelarię usług ustalane są w toku negocjacji i uzależnione są przede wszystkim od rodzaju sprawy, stopnia jej zawiłości i przewidywanego okresu trwania (w przypadku spraw sądowych). Jednakże w przypadku spraw, w których wysokość wynagrodzenia adwokackiego uzależniana jest od wartości przedmiotu sprawy, możemy Państwa zapewnić, że stawki obowiązujące w Kancelarii co do zasady nie odbiegają znacząco od stawek minimalnego wynagrodzenia adwokackiego wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackiej oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28.09.2002r. ( Dz. U. Nr 163, poz. 1348).

Poniżej wskazujemy przykładowo wysokość stawek minimalnych uzależnionych od wartości przedmiotu sprawy.

Opłaty za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Rozdział 3

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

§ 6. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 1. do 500 zł - 60 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1 500 zł - 180 zł;
 3. powyżej 1 500 zł do 5 000 zł - 600 zł;
 4. powyżej 5 000 zł do 10 000 zł - 1 200 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2 400 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 3 600 zł;
 7. powyżej 200 000 zł - 7 200 zł.
Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.Nie pokazuj ponownie